TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
12A1A
- Lớp :
12A2T
- Tên GVCN :
Lê Thị Hồng Hạnh
- Tên GVCN :
Bùi Mỹ Hạnh
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
Địa Lý
Toán
Anh Văn
Vật Lý
S1
Chào cờ
Ngữ Văn
Địa Lý
Anh Văn
Toán
KHTN Lý
S2
SHCN
Vật Lý
Sinh
Địa Lý
Lịch Sử
S2
SHCN
Ngữ Văn
Vật Lý
Anh Văn
C.Nghệ
KHTN Lý
S3
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Hóa
Tin Học
Ngữ Văn
S3
Ngữ Văn
GDCD
Lịch Sử
Hóa
Hóa
KHTN Hóa
S4
Anh Văn
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Hóa
C.Nghệ
S4
Ngữ Văn
Vật Lý
Anh Văn
Tin Học
Ngữ Văn
KHTN Hóa
S5
Anh Văn
Ngữ Văn
S5
Toán
Địa Lý
Sinh
Ngữ Văn
C1
C1
C2
KHTN Lý
Toán
Toán
Toán
C2
Toán
Toán
Anh Văn
C3
KHTN Lý
Toán
Toán
GDCD
C3
Toán
Toán
Anh Văn
C4
KHTN Hóa
KHTN Sinh
Anh Văn
Thể Dục
C4
Thể Dục
KHTN Sinh
C5
KHTN Hóa
KHTN Sinh
Anh Văn
Thể Dục
C5
Thể Dục
KHTN Sinh
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
12A3
- Lớp :
12A4
- Tên GVCN :
Huỳnh Minh Hải
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Thùy Mai
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
GDCD
Anh Văn
Toán
C.Nghệ
KHTN Hóa
S1
Chào cờ
Ngữ Văn
Vật Lý
Toán
Ngữ Văn
S2
SHCN
Địa Lý
Anh Văn
Toán
Hóa
KHTN Hóa
S2
SHCN
Ngữ Văn
Hóa
Sinh
Vật Lý
S3
Ngữ Văn
Vật Lý
Sinh
Ngữ Văn
Toán
KHTN Lý
S3
Toán
Hóa
Ngữ Văn
Ngữ Văn
C.Nghệ
S4
Ngữ Văn
Lịch Sử
Toán
Ngữ Văn
Toán
KHTN Lý
S4
Địa Lý
Anh Văn
Địa Lý
Anh Văn
Anh Văn
S5
Vật Lý
Ngữ Văn
Toán
Địa Lý
S5
Ngữ Văn
GDCD
Lịch Sử
Tin Học
C1
C1
C2
Hóa
KHTN Sinh
Thể Dục
C2
KHTN Hóa
Thể Dục
Anh Văn
KHTN Sinh
C3
Anh Văn
KHTN Sinh
Thể Dục
C3
KHTN Hóa
Thể Dục
Anh Văn
KHTN Sinh
C4
Ngữ Văn
Anh Văn
C4
KHTN Lý
Toán
Toán
C5
Tin Học
Anh Văn
C5
KHTN Lý
Toán
Toán
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
11A1A
- Lớp :
11A2T
- Tên GVCN :
Bùi Ngọc Trang Đài
- Tên GVCN :
Lê Đại Dương
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
Vật Lý
Sinh
Ngữ Văn
Vật Lý
S1
Chào cờ
Ngữ Văn
C.Nghệ
Hóa
Tin Học
S2
SHCN
C.Nghệ
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Ngữ Văn
S2
SHCN
Ngữ Văn
Anh Văn
Anh Văn
Toán
S3
Hóa
Địa Lý
Anh Văn
Sinh
Toán
S3
Toán
C.Nghệ
Anh Văn
Lịch Sử
Thể Dục
S4
Anh Văn
GDCD
C.Nghệ
Anh Văn
Toán
S4
Hóa
Sinh
Tin Học
Sinh
Thể Dục
S5
Toán
Hóa
Toán
Lịch Sử
S5
GDCD
Vật Lý
Vật Lý
C1
Nghề PT
C1
Ngữ Văn
C2
Tin Học
Nghề PT
C2
Địa Lý
Ngữ Văn
C3
Tin Học
Nghề PT
C3
Nghề PT
Toán
C4
Thể Dục
C4
Nghề PT
Toán
C5
Thể Dục
C5
Nghề PT
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
11A3
- Lớp :
11A4
- Tên GVCN :
Nguyễn San Hà
- Tên GVCN :
Đỗ Thị Thu Thảo
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
Hóa
Toán
Sinh
Toán
S1
Chào cờ
Thể Dục
Ngữ Văn
Lịch Sử
Toán
S2
SHCN
GDCD
Toán
Lịch Sử
Vật Lý
S2
SHCN
Thể Dục
C.Nghệ
Hóa
Toán
S3
Toán
Ngữ Văn
C.Nghệ
Anh Văn
Sinh
S3
Hóa
Sinh
Vật Lý
Anh Văn
Vật Lý
S4
Ngữ Văn
Vật Lý
Anh Văn
Anh Văn
Ngữ Văn
S4
Ngữ Văn
C.Nghệ
GDCD
Ngữ Văn
Sinh
S5
Ngữ Văn
C.Nghệ
Hóa
S5
Anh Văn
Địa Lý
Anh Văn
Ngữ Văn
C1
C1
C2
Thể Dục
Địa Lý
C2
Nghề PT
Tin Học
C3
Thể Dục
Nghề PT
C3
Nghề PT
Tin Học
C4
Tin Học
Nghề PT
C4
Nghề PT
Toán
C5
Tin Học
Nghề PT
C5
Toán
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
10A1A
- Lớp :
10A2T
- Tên GVCN :
Đào Vũ Trí
- Tên GVCN :
Nguyễn Minh Cương
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
Sinh
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Anh Văn
S1
Chào cờ
Ngữ Văn
Toán
Toán
C.Nghệ
S2
SHCN
Vật Lý
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Anh Văn
S2
SHCN
Ngữ Văn
Toán
Toán
C.Nghệ
S3
Lịch Sử
C.Nghệ
GDCD
Địa Lý
Vật Lý
S3
Anh Văn
Lịch Sử
Anh Văn
Hóa
Lịch Sử
S4
Toán
C.Nghệ
Hóa
Lịch Sử
Toán
S4
GDCD
Địa Lý
Sinh
Anh Văn
Vật Lý
S5
Toán
Anh Văn
Toán
Hóa
S5
Hóa
Vật Lý
Ngữ Văn
Ngữ Văn
C1
C1
C2
QP.AN
Thể Dục
C2
Tin Học
Thể Dục
C3
Tin Học
Thể Dục
C3
Tin Học
Thể Dục
C4
Tin Học
C4
QP.AN
C5
C5
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
10A3
- Lớp :
10A4
- Tên GVCN :
Đinh T. T. Phương (C.Ngh/Si)
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Xuyến
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
C.Nghệ
Hóa
Ngữ Văn
Sinh
S1
Chào cờ
Vật Lý
Anh Văn
Địa Lý
Lịch Sử
S2
SHCN
Hóa
GDCD
Anh Văn
Lịch Sử
S2
SHCN
Lịch Sử
Anh Văn
Ngữ Văn
Toán
S3
C.Nghệ
Anh Văn
Toán
Lịch Sử
Anh Văn
S3
Vật Lý
Ngữ Văn
Toán
Ngữ Văn
C.Nghệ
S4
Vật Lý
Ngữ Văn
Toán
Toán
Vật Lý
S4
Toán
Ngữ Văn
Toán
Hóa
C.Nghệ
S5
Địa Lý
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Toán
S5
Hóa
Sinh
GDCD
Anh Văn
C1
C1
C2
C2
C3
Thể Dục
Tin Học
C3
QP.AN
C4
Thể Dục
Tin Học
C4
Thể Dục
Tin Học
C5
QP.AN
C5
Thể Dục
Tin Học
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
9A1Đ
- Lớp :
9A2A
- Tên GVCN :
Phan Huy Bão
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Thúy Nga
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
T.Đức
T.Đức
Ngữ Văn
S1
Ngữ Văn
S2
T.Đức
T.Đức
Toán
S2
Ngữ Văn
S3
T.Đức
Toán
S3
Thể Dục
S4
T.Đức
Lịch Sử
S4
Thể Dục
S5
Lịch Sử
S5
Sinh
C1
Toán
Vật Lý
Toán
Ngữ Văn
Hóa
C1
Toán
Ngữ Văn
Sinh
Anh Văn
Toán
C2
Ngữ Văn
Sinh
Toán
Ngữ Văn
C.Nghệ
C2
Ngữ Văn
Ngữ Văn
GDCD
Anh Văn
Vật Lý
C3
Hóa
Anh Văn
GDCD
Sinh
Anh Văn
C3
Hóa
Vật Lý
Toán
Toán
Lịch Sử
C4
SHCN
Ngữ Văn
Anh Văn
Thể Dục
Địa Lý
C4
SHCN
Anh Văn
Toán
Hóa
Địa Lý
C5
Chào cờ
Ngữ Văn
Anh Văn
Thể Dục
Vật Lý
C5
Chào cờ
Anh Văn
Lịch Sử
Ngữ Văn
C.Nghệ
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
9A3A
- Lớp :
9A4A
- Tên GVCN :
Nguyễn Ngọc Thùy Trinh
- Tên GVCN :
Đặng Thị Thão
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Thể Dục
S1
C.Nghệ
S2
Thể Dục
S2
Sinh
S3
Hóa
S3
Ngữ Văn
S4
Anh Văn
S4
Toán
S5
Anh Văn
S5
Toán
C1
Ngữ Văn
Toán
GDCD
Vật Lý
Vật Lý
C1
Hóa
Anh Văn
Ngữ Văn
Sinh
Vật Lý
C2
Ngữ Văn
Toán
Ngữ Văn
Sinh
Địa Lý
C2
Toán
GDCD
Ngữ Văn
Hóa
Ngữ Văn
C3
Hóa
Sinh
Ngữ Văn
Anh Văn
Toán
C3
Toán
Ngữ Văn
Anh Văn
Vật Lý
Ngữ Văn
C4
SHCN
Ngữ Văn
Lịch Sử
Anh Văn
C.Nghệ
C4
SHCN
Thể Dục
Địa Lý
Lịch Sử
Anh Văn
C5
Chào cờ
Ngữ Văn
Toán
Toán
Lịch Sử
C5
Chào cờ
Thể Dục
Lịch Sử
Toán
Anh Văn
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
9A5T
- Lớp :
9A6
- Tên GVCN :
Phạm Văn Phúc
- Tên GVCN :
Nguyễn Hoài Nam
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Toán
S1
Toán
S2
Toán
S2
Ngữ Văn
S3
C.Nghệ
S3
Sinh
S4
Ngữ Văn
S4
C.Nghệ
S5
Ngữ Văn
S5
Hóa
C1
Thể Dục
Toán
Lịch Sử
Sinh
Địa Lý
C1
Hóa
Ngữ Văn
Anh Văn
Anh Văn
Vật Lý
C2
Thể Dục
Toán
Ngữ Văn
Vật Lý
Vật Lý
C2
Địa Lý
Ngữ Văn
Anh Văn
Sinh
Lịch Sử
C3
Ngữ Văn
Lịch Sử
Ngữ Văn
Hóa
Ngữ Văn
C3
Ngữ Văn
GDCD
Toán
Ngữ Văn
Anh Văn
C4
SHCN
Hóa
Anh Văn
Toán
Anh Văn
C4
SHCN
Vật Lý
Toán
Toán
Thể Dục
C5
Chào cờ
Sinh
Anh Văn
Anh Văn
GDCD
C5
Chào cờ
Lịch Sử
Ngữ Văn
Toán
Thể Dục
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
9A7
- Lớp :
9A8
- Tên GVCN :
Nguyễn Anh Hoài
- Tên GVCN :
Nguyễn Lương Tùng
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Ngữ Văn
S1
Thể Dục
S2
Ngữ Văn
S2
Thể Dục
S3
Thể Dục
S3
Ngữ Văn
S4
Thể Dục
S4
Ngữ Văn
S5
Hóa
S5
C.Nghệ
C1
Ngữ Văn
Sinh
Anh Văn
C.Nghệ
Anh Văn
C1
Địa Lý
Lịch Sử
Toán
GDCD
Anh Văn
C2
Toán
Lịch Sử
Toán
GDCD
Hóa
C2
Hóa
Vật Lý
Toán
Toán
Anh Văn
C3
Toán
Toán
Toán
Lịch Sử
Vật Lý
C3
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Sinh
Anh Văn
Vật Lý
C4
SHCN
Anh Văn
Ngữ Văn
Vật Lý
Ngữ Văn
C4
SHCN
Sinh
Ngữ Văn
Anh Văn
Toán
C5
Chào cờ
Anh Văn
Ngữ Văn
Sinh
Địa Lý
C5
Chào cờ
Hóa
Ngữ Văn
Lịch Sử
Toán
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
9A9
- Lớp :
8A1Đ
- Tên GVCN :
Nguyễn Ái Minh Uyên
- Tên GVCN :
Phạm Hồng Cẩm
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Sinh
S1
Chào cờ
T.Đức
Địa Lý
T.Đức
Tin Học
S2
Hóa
S2
SHCN
T.Đức
Sinh
T.Đức
Ngữ Văn
S3
Anh Văn
S3
Sinh
T.Đức
Ngữ Văn
T.Đức
Địa Lý
S4
Ngữ Văn
S4
Anh Văn
GDCD
Ngữ Văn
Vật Lý
Lịch Sử
S5
Ngữ Văn
S5
C1
Anh Văn
GDCD
Toán
Thể Dục
Lịch Sử
C1
T.Anh-TC
Anh Văn
Toán
Toán
Ngữ Văn
C2
Hóa
Anh Văn
Toán
Thể Dục
C.Nghệ
C2
T.Anh-TC
Toán
Toán
Toán
Tin Học
C3
Ngữ Văn
Anh Văn
Lịch Sử
Ngữ Văn
Vật Lý
C3
KN Sống
Toán
Nhạc
Hóa
C.Nghệ
C4
SHCN
Ngữ Văn
Sinh
Vật Lý
Toán
C4
STEM
CLB NK
Thể Dục
Hóa
T.Anh-TC
C5
Chào cờ
Ngữ Văn
Địa Lý
Toán
Toán
C5
STEM
CLB NK
Thể Dục
Anh Văn
Mỹ Thuật
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
8A2T
- Lớp :
8A3
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Ngọc Quyên
- Tên GVCN :
Đỗ Cảnh Phụng
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
Anh Văn
Toán
Anh Văn
Toán
S1
Chào cờ
Tin Học
Sinh
C.Nghệ
Hóa
S2
SHCN
Anh Văn
Toán
Ngữ Văn
Toán
S2
SHCN
Tin Học
Địa Lý
Vật Lý
Ngữ Văn
S3
Hóa
Sinh
C.Nghệ
Vật Lý
Ngữ Văn
S3
Địa Lý
Anh Văn
Ngữ Văn
Anh Văn
Ngữ Văn
S4
Địa Lý
Ngữ Văn
Nhạc
Sinh
Ngữ Văn
S4
Sinh
Anh Văn
Ngữ Văn
Anh Văn
Nhạc
S5
S5
C1
Lịch Sử
Toán
Thể Dục
CLB NK
T.Anh-TC
C1
CLB NK
Anh Văn
Lịch Sử
STEM
Toán
C2
Anh Văn
Hóa
Thể Dục
CLB NK
T.Anh-TC
C2
CLB NK
Hóa
KN Sống
STEM
Toán
C3
Anh Văn
Địa Lý
Mỹ Thuật
STEM
T.Anh-TC
C3
Toán
GDCD
Toán
Toán
Mỹ Thuật
C4
Toán
GDCD
Tin Học
STEM
KN Sống
C4
T.Anh-TC
T.Anh-TC
Toán
T.Anh-TC
Thể Dục
C5
Tin Học
C5
Thể Dục
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
8A4
- Lớp :
8A5
- Tên GVCN :
Ngô Thị Thanh Huyền
- Tên GVCN :
Lê Thân Quốc Công
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
STEM
Toán
S1
Chào cờ
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Vật Lý
Nhạc
S2
SHCN
Ngữ Văn
Toán
STEM
Toán
S2
SHCN
Hóa
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Địa Lý
S3
Toán
Toán
Anh Văn
Hóa
Nhạc
S3
C.Nghệ
Tin Học
Sinh
Anh Văn
Lịch Sử
S4
Vật Lý
Toán
Địa Lý
C.Nghệ
Lịch Sử
S4
Toán
Tin Học
Anh Văn
Anh Văn
Mỹ Thuật
S5
S5
C1
Sinh
Anh Văn
T.Anh-TC
GDCD
Anh Văn
C1
Sinh
GDCD
Anh Văn
CLB NK
KN Sống
C2
KN Sống
Anh Văn
T.Anh-TC
Sinh
Anh Văn
C2
Thể Dục
Địa Lý
Anh Văn
CLB NK
T.Anh-TC
C3
Ngữ Văn
Ngữ Văn
T.Anh-TC
Thể Dục
Địa Lý
C3
Thể Dục
Toán
Toán
STEM
T.Anh-TC
C4
Tin Học
Hóa
CLB NK
Thể Dục
Tin Học
C4
Hóa
Toán
Toán
STEM
T.Anh-TC
C5
CLB NK
C5
Toán
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
8A6
- Lớp :
8A7
- Tên GVCN :
Huỳnh Minh Chánh
- Tên GVCN :
Lê Tiến Sĩ
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
Ngữ Văn
Toán
Sinh
Địa Lý
S1
Chào cờ
KN Sống
Anh Văn
Hóa
Toán
S2
SHCN
Sinh
Mỹ Thuật
Hóa
Nhạc
S2
SHCN
Ngữ Văn
Anh Văn
Anh Văn
Mỹ Thuật
S3
Anh Văn
Vật Lý
Anh Văn
Anh Văn
C.Nghệ
S3
Toán
Hóa
Địa Lý
Ngữ Văn
Ngữ Văn
S4
GDCD
Toán
Anh Văn
Anh Văn
Ngữ Văn
S4
C.Nghệ
Vật Lý
Sinh
GDCD
Ngữ Văn
S5
S5
C1
Tin Học
Hóa
T.Anh-TC
Lịch Sử
CLB NK
C1
Anh Văn
Toán
Tin Học
T.Anh-TC
STEM
C2
Tin Học
Ngữ Văn
T.Anh-TC
Thể Dục
CLB NK
C2
Sinh
Toán
Tin Học
T.Anh-TC
STEM
C3
T.Anh-TC
Ngữ Văn
Toán
Thể Dục
STEM
C3
Lịch Sử
Thể Dục
Anh Văn
T.Anh-TC
CLB NK
C4
KN Sống
Địa Lý
Toán
Toán
STEM
C4
Toán
Thể Dục
Nhạc
Toán
CLB NK
C5
Toán
C5
Địa Lý
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
8A8
- Lớp :
8A9
- Tên GVCN :
Nguyễn Quang Minh
- Tên GVCN :
Lê Hà Nam
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
Hóa
Anh Văn
Anh Văn
Vật Lý
S1
Chào cờ
Ngữ Văn
Anh Văn
Hóa
Mỹ Thuật
S2
SHCN
Ngữ Văn
C.Nghệ
Anh Văn
Toán
S2
SHCN
Ngữ Văn
Anh Văn
C.Nghệ
Địa Lý
S3
Sinh
Ngữ Văn
Toán
Hóa
Toán
S3
GDCD
KN Sống
Toán
Tin Học
Toán
S4
Anh Văn
Nhạc
Toán
Sinh
Địa Lý
S4
Anh Văn
Sinh
Toán
Địa Lý
Toán
S5
S5
C1
Toán
T.Anh-TC
Tin Học
Tin Học
T.Anh-TC
C1
T.Anh-TC
Toán
Thể Dục
Nhạc
STEM
C2
Toán
T.Anh-TC
CLB NK
GDCD
Địa Lý
C2
T.Anh-TC
Toán
Thể Dục
Anh Văn
STEM
C3
Lịch Sử
CLB NK
STEM
Thể Dục
Anh Văn
C3
CLB NK
T.Anh-TC
Anh Văn
Sinh
Ngữ Văn
C4
Mỹ Thuật
Ngữ Văn
STEM
Thể Dục
Ngữ Văn
C4
Vật Lý
Hóa
Tin Học
Ngữ Văn
CLB NK
C5
KN Sống
C5
Lịch Sử
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
8A10
- Lớp :
8TH1
- Tên GVCN :
Nguyễn Ngọc Phương Vy
- Tên GVCN :
Lê Quốc Dũng
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
Nhạc
Anh Văn
Ngữ Văn
Ngữ Văn
S1
Chào cờ
Địa Lý
Ngữ Văn
Anh Văn
C.Nghệ
S2
SHCN
Địa Lý
Anh Văn
Hóa
Ngữ Văn
S2
SHCN
Sinh
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Tin Học
S3
Toán
Sinh
Ngữ Văn
GDCD
Toán
S3
T.Anh-TH
Hóa
Nhạc
T.Anh-TH
Tin Học
S4
Địa Lý
KN Sống
C.Nghệ
Anh Văn
Toán
S4
T.Anh-TH
Ngữ Văn
Sinh
T.Anh-TH
Vật Lý
S5
S5
T.Anh-TH
T.Anh-TH
C1
Mỹ Thuật
CLB NK
STEM
Vật Lý
Thể Dục
C1
T.Anh-TH
Địa Lý
Toán
C2
Lịch Sử
CLB NK
STEM
Sinh
Thể Dục
C2
STEM
T.Anh-TH
Lịch Sử
Anh Văn
Toán
C3
Tin Học
T.Anh-TC
Tin Học
Hóa
Toán
C3
STEM
Thể Dục
CLB NK
Toán
KN Sống
C4
T.Anh-TC
T.Anh-TC
Toán
Toán
Anh Văn
C4
Toán
Thể Dục
CLB NK
GDCD
Mỹ Thuật
C5
Anh Văn
C5
Toán
Anh Văn
Hóa
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
8TH2
- Lớp :
8TH3
- Tên GVCN :
Phạm Thị Hồng Phương
- Tên GVCN :
Phạm Thị Thu Thủy
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
Toán
Địa Lý
Hóa
Lịch Sử
S1
Chào cờ
Sinh
C.Nghệ
Ngữ Văn
Vật Lý
S2
SHCN
Toán
Anh Văn
GDCD
Vật Lý
S2
SHCN
GDCD
Địa Lý
Hóa
Lịch Sử
S3
T.Anh-TH
Nhạc
Toán
T.Anh-TH
Toán
S3
T.Anh-TH
Ngữ Văn
Ngữ Văn
T.Anh-TH
Toán
S4
T.Anh-TH
Địa Lý
Toán
T.Anh-TH
C.Nghệ
S4
T.Anh-TH
Hóa
Ngữ Văn
T.Anh-TH
Toán
S5
T.Anh-TH
T.Anh-TH
S5
T.Anh-TH
T.Anh-TH
C1
Thể Dục
Anh Văn
CLB NK
C1
T.Anh-TH
Thể Dục
Địa Lý
C2
Mỹ Thuật
Thể Dục
Anh Văn
Tin Học
CLB NK
C2
CLB NK
T.Anh-TH
Thể Dục
Nhạc
Mỹ Thuật
C3
Sinh
T.Anh-TH
Sinh
Tin Học
STEM
C3
CLB NK
Anh Văn
KN Sống
Anh Văn
Tin Học
C4
Ngữ Văn
T.Anh-TH
KN Sống
Ngữ Văn
STEM
C4
STEM
Toán
Sinh
Anh Văn
Tin Học
C5
Hóa
Ngữ Văn
Ngữ Văn
C5
STEM
Toán
Toán
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
8TH4
- Lớp :
7A1Đ
- Tên GVCN :
Nguyễn Thanh Giang
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Mai Duyên
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
GDCD
Ngữ Văn
Địa Lý
Ngữ Văn
S1
Chào cờ
Sinh
Lịch Sử
Toán
Ngữ Văn
S2
SHCN
Toán
Ngữ Văn
Sinh
C.Nghệ
S2
SHCN
Toán
Sinh
Toán
Vật Lý
S3
T.Anh-TH
Toán
Anh Văn
T.Anh-TH
Vật Lý
S3
T.Đức
Anh Văn
T.Đức
Ngữ Văn
Lịch Sử
S4
T.Anh-TH
Ngữ Văn
Toán
T.Anh-TH
Toán
S4
T.Đức
Anh Văn
T.Đức
Ngữ Văn
Nhạc
S5
T.Anh-TH
T.Anh-TH
S5
C1
Thể Dục
KN Sống
Toán
C1
Ngữ Văn
CLB NK
STEM
Địa Lý
Tin Học
C2
STEM
Thể Dục
Sinh
Hóa
Địa Lý
C2
T.Anh-TC
CLB NK
STEM
C.Nghệ
Tin Học
C3
STEM
T.Anh-TH
Anh Văn
Nhạc
Lịch Sử
C3
T.Anh-TC
Toán
KN Sống
Toán
Thể Dục
C4
CLB NK
T.Anh-TH
Mỹ Thuật
Tin Học
Anh Văn
C4
Địa Lý
Toán
GDCD
Anh Văn
Thể Dục
C5
CLB NK
Hóa
Tin Học
C5
Mỹ Thuật
T.Anh-TC
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
7A2T
- Lớp :
7A3T
- Tên GVCN :
Đặng Thị Trúc Thanh
- Tên GVCN :
Lê Thị Bảo Ân
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
Vật Lý
Sinh
Toán
T.Anh-TC
S1
Chào cờ
Anh Văn
Toán
Sinh
Toán
S2
SHCN
Sinh
Mỹ Thuật
Toán
Ngữ Văn
S2
SHCN
Anh Văn
Toán
Lịch Sử
Toán
S3
Anh Văn
Ngữ Văn
Toán
Nhạc
Ngữ Văn
S3
Địa Lý
GDCD
Sinh
Anh Văn
T.Anh-TC
S4
Ngữ Văn
Lịch Sử
Toán
Lịch Sử
Toán
S4
Vật Lý
Ngữ Văn
Nhạc
Ngữ Văn
T.Anh-TC
S5
S5
C1
Địa Lý
Tin Học
KN Sống
CLB NK
Thể Dục
C1
C.Nghệ
KN Sống
Anh Văn
STEM
Ngữ Văn
C2
Địa Lý
Tin Học
Anh Văn
Toán
Thể Dục
C2
Toán
Lịch Sử
Anh Văn
STEM
Ngữ Văn
C3
C.Nghệ
STEM
Anh Văn
T.Anh-TC
Anh Văn
C3
Toán
CLB NK
Thể Dục
CLB NK
Tin Học
C4
GDCD
STEM
CLB NK
T.Anh-TC
Anh Văn
C4
Mỹ Thuật
T.Anh-TC
Thể Dục
Địa Lý
Tin Học
C5
C5
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
7A4
- Lớp :
7A5
- Tên GVCN :
Hà Tấn
- Tên GVCN :
Huỳnh Thị Loạt
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
Lịch Sử
Anh Văn
Ngữ Văn
Địa Lý
S1
Chào cờ
Nhạc
Anh Văn
Tin Học
Anh Văn
S2
SHCN
Anh Văn
Anh Văn
Ngữ Văn
T.Anh-TC
S2
SHCN
Lịch Sử
Anh Văn
Anh Văn
Lịch Sử
S3
Địa Lý
Ngữ Văn
Sinh
Toán
Vật Lý
S3
Mỹ Thuật
Vật Lý
Tin Học
Anh Văn
Toán
S4
Toán
Ngữ Văn
Lịch Sử
Toán
Tin Học
S4
Sinh
Ngữ Văn
Toán
Toán
Toán
S5
S5
C1
GDCD
T.Anh-TC
STEM
Anh Văn
Toán
C1
T.Anh-TC
Ngữ Văn
T.Anh-TC
Thể Dục
STEM
C2
Mỹ Thuật
T.Anh-TC
STEM
Anh Văn
Toán
C2
C.Nghệ
KN Sống
T.Anh-TC
Thể Dục
STEM
C3
Sinh
CLB NK
Tin Học
KN Sống
Thể Dục
C3
Địa Lý
Toán
CLB NK
Địa Lý
GDCD
C4
Toán
CLB NK
Nhạc
C.Nghệ
Thể Dục
C4
Ngữ Văn
Toán
CLB NK
Sinh
C5
C5
Ngữ Văn
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
7A6
- Lớp :
7A7
- Tên GVCN :
Đào Thị Ngọc Lý
- Tên GVCN :
Đỗ Lê Anh
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
CLB NK
Anh Văn
Toán
Vật Lý
S1
Chào cờ
Anh Văn
Toán
Sinh
Toán
S2
SHCN
CLB NK
Anh Văn
Toán
Tin Học
S2
SHCN
T.Anh-TC
Toán
Tin Học
Toán
S3
Anh Văn
Lịch Sử
Toán
Anh Văn
Toán
S3
Anh Văn
Vật Lý
Lịch Sử
Toán
Nhạc
S4
Sinh
Ngữ Văn
Toán
Anh Văn
Toán
S4
Mỹ Thuật
Sinh
Anh Văn
Toán
S5
S5
C1
KN Sống
C.Nghệ
Tin Học
Thể Dục
Mỹ Thuật
C1
Lịch Sử
Ngữ Văn
STEM
Ngữ Văn
T.Anh-TC
C2
GDCD
Địa Lý
Nhạc
Thể Dục
Ngữ Văn
C2
Ngữ Văn
C.Nghệ
STEM
Ngữ Văn
T.Anh-TC
C3
Lịch Sử
Ngữ Văn
T.Anh-TC
STEM
Địa Lý
C3
Anh Văn
Địa Lý
Tin Học
Thể Dục
CLB NK
C4
Sinh
Ngữ Văn
T.Anh-TC
STEM
C4
Anh Văn
GDCD
Địa Lý
Thể Dục
CLB NK
C5
T.Anh-TC
C5
KN Sống
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
7A8
- Lớp :
7A9
- Tên GVCN :
Phạm Nguyên Bản (IT/To)
- Tên GVCN :
Nguyễn Bảo Anh
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
Sinh
Toán
GDCD
STEM
S1
Chào cờ
T.Anh-TC
Tin Học
Ngữ Văn
Lịch Sử
S2
SHCN
Nhạc
Toán
Sinh
STEM
S2
SHCN
Anh Văn
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Toán
S3
Toán
Anh Văn
Mỹ Thuật
Ngữ Văn
Tin Học
S3
Vật Lý
Sinh
Ngữ Văn
Sinh
Toán
S4
Toán
Anh Văn
Lịch Sử
Ngữ Văn
Vật Lý
S4
Anh Văn
GDCD
Mỹ Thuật
Nhạc
Tin Học
S5
S5
C1
Ngữ Văn
Toán
Anh Văn
Anh Văn
CLB NK
C1
CLB NK
Thể Dục
Toán
T.Anh-TC
Lịch Sử
C2
Ngữ Văn
Toán
Địa Lý
Anh Văn
CLB NK
C2
CLB NK
Thể Dục
Toán
T.Anh-TC
Địa Lý
C3
KN Sống
T.Anh-TC
Lịch Sử
C.Nghệ
T.Anh-TC
C3
STEM
KN Sống
Địa Lý
Anh Văn
Toán
C4
Địa Lý
Tin Học
Thể Dục
T.Anh-TC
C4
STEM
C.Nghệ
Anh Văn
Anh Văn
Toán
C5
Thể Dục
C5
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
7A10
- Lớp :
7TH1
- Tên GVCN :
Vũ Văn Dương
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Anh Thư
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
Toán
Mỹ Thuật
Lịch Sử
Toán
S1
Chào cờ
Toán
Sinh
Ngữ Văn
Địa Lý
S2
SHCN
Sinh
Toán
Nhạc
Ngữ Văn
S2
SHCN
Vật Lý
Nhạc
Sinh
Ngữ Văn
S3
Anh Văn
T.Anh-TC
Ngữ Văn
Anh Văn
Ngữ Văn
S3
T.Anh-TH
Ngữ Văn
STEM
Toán
Ngữ Văn
S4
Lịch Sử
T.Anh-TC
Anh Văn
Sinh
Vật Lý
S4
T.Anh-TH
Anh Văn
STEM
Toán
Lịch Sử
S5
S5
T.Anh-TH
C1
Tin Học
Ngữ Văn
Toán
C.Nghệ
Anh Văn
C1
T.Anh-TH
T.Anh-TH
Toán
CLB NK
C2
Tin Học
GDCD
Toán
Thể Dục
Anh Văn
C2
Lịch Sử
T.Anh-TH
T.Anh-TH
KN Sống
CLB NK
C3
CLB NK
STEM
CLB NK
Thể Dục
Toán
C3
Thể Dục
Tin Học
T.Anh-TH
GDCD
Anh Văn
C4
T.Anh-TC
STEM
KN Sống
Địa Lý
C4
Thể Dục
Tin Học
Địa Lý
C.Nghệ
Anh Văn
C5
Địa Lý
C5
Mỹ Thuật
Toán
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
7TH2
- Lớp :
7TH3
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Bích
- Tên GVCN :
Trần Thị Hoài Diễm
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
CLB NK
Lịch Sử
Nhạc
Ngữ Văn
S1
Chào cờ
Vật Lý
Toán
Anh Văn
Toán
S2
SHCN
CLB NK
Toán
Ngữ Văn
Vật Lý
S2
SHCN
GDCD
Sinh
Anh Văn
Toán
S3
T.Anh-TH
STEM
Toán
Địa Lý
Lịch Sử
S3
T.Anh-TH
Ngữ Văn
Anh Văn
T.Anh-TH
Địa Lý
S4
T.Anh-TH
STEM
Mỹ Thuật
Anh Văn
Toán
S4
T.Anh-TH
Nhạc
Địa Lý
T.Anh-TH
Ngữ Văn
S5
T.Anh-TH
S5
T.Anh-TH
C1
Toán
T.Anh-TH
Địa Lý
Thể Dục
C1
Sinh
CLB NK
Thể Dục
T.Anh-TH
C2
Sinh
Toán
T.Anh-TH
C.Nghệ
Thể Dục
C2
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
CLB NK
Thể Dục
T.Anh-TH
C3
Tin Học
T.Anh-TH
T.Anh-TH
GDCD
Ngữ Văn
C3
Ngữ Văn
Toán
STEM
C.Nghệ
T.Anh-TH
C4
Tin Học
T.Anh-TH
Anh Văn
KN Sống
Ngữ Văn
C4
Lịch Sử
Toán
STEM
Tin Học
Lịch Sử
C5
Sinh
Anh Văn
C5
KN Sống
Tin Học
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
7TH4
- Lớp :
6A1Đ
- Tên GVCN :
Ngô Thị Hải Vân
- Tên GVCN :
Lưu Văn Dũng
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Chào cờ
Ngữ Văn
Nhạc
Anh Văn
Ngữ Văn
S1
Thể Dục
TrNgh-HNghiệp
Ngữ Văn
KN Sống
STEM
S2
SHCN
Ngữ Văn
Lịch Sử
Anh Văn
Toán
S2
Thể Dục
GD ĐP
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
STEM
S3
T.Anh-TH
Địa Lý
Mỹ Thuật
T.Anh-TH
Toán
S3
Toán
Tin Học
T.Anh-TC
KHTN Lý
CLB NK
S4
T.Anh-TH
Vật Lý
Sinh
T.Anh-TH
Địa Lý
S4
Toán
KHTN Sinh
T.Anh-TC
C.Nghệ
CLB NK
S5
T.Anh-TH
S5
C1
STEM
Ngữ Văn
Toán
T.Anh-TH
C1
KHTN Lý
T.Đức
Anh Văn
T.Đức
KHXH CD
C2
KN Sống
STEM
Lịch Sử
Toán
T.Anh-TH
C2
KHXH Địa
T.Đức
Anh Văn
T.Đức
T.Anh-TC
C3
GDCD
Sinh
Anh Văn
Tin Học
T.Anh-TH
C3
Anh Văn
KHXH Sử
KHTN Sinh
KHXH Sử
Ngữ Văn
C4
C.Nghệ
CLB NK
Thể Dục
CLB NK
Toán
C4
SHCN
Toán
Toán
Nhạc
Ngữ Văn
C5
Thể Dục
Tin Học
C5
Chào cờ
Toán
Toán
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
6A2T
- Lớp :
6A3
- Tên GVCN :
Nguyễn Trung Hiếu
- Tên GVCN :
Trần Quỳnh Như
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
T.Anh-TC
Toán
Toán
C.Nghệ
T.Anh-TC
S1
STEM
Tin Học
Nhạc
KHTN Sinh
Anh Văn
S2
T.Anh-TC
Toán
Toán
Tin Học
TrNgh-HNghiệp
S2
STEM
KHTN Lý
C.Nghệ
T.Anh-TC
Anh Văn
S3
Thể Dục
STEM
Ngữ Văn
CLB NK
KN Sống
S3
CLB NK
KN Sống
Thể Dục
T.Anh-TC
KHTN Lý
S4
Thể Dục
STEM
Ngữ Văn
CLB NK
Anh Văn
S4
CLB NK
TrNgh-HNghiệp
Thể Dục
T.Anh-TC
Toán
S5
S5
C1
KHXH Địa
Mỹ Thuật
Anh Văn
KHTN Sinh
KHXH CD
C1
Anh Văn
KHTN Sinh
KHXH Địa
Ngữ Văn
KHXH Sử
C2
Toán
Nhạc
Anh Văn
KHTN Lý
Toán
C2
Anh Văn
Ngữ Văn
GD ĐP
Ngữ Văn
KHXH CD
C3
KHTN Lý
KHTN Sinh
KHXH Sử
Anh Văn
GD ĐP
C3
Ngữ Văn
KHXH Sử
Mỹ Thuật
Toán
Toán
C4
SHCN
KHXH Sử
Ngữ Văn
Anh Văn
Ngữ Văn
C4
SHCN
Anh Văn
Toán
Toán
Toán
C5
Chào cờ
C5
Chào cờ
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
6A4
- Lớp :
6A5
- Tên GVCN :
Vũ Thị Quỳnh Trang
- Tên GVCN :
Trần Thị Kim Ngân
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
CLB NK
Ngữ Văn
T.Anh-TC
Tin Học
Nhạc
S1
CLB NK
KN Sống
Ngữ Văn
KHTN Lý
TrNgh-HNghiệp
S2
CLB NK
Ngữ Văn
KHXH Sử
KHTN Sinh
T.Anh-TC
S2
CLB NK
C.Nghệ
Ngữ Văn
KHXH Địa
KHTN Lý
S3
Anh Văn
Thể Dục
C.Nghệ
TrNgh-HNghiệp
Toán
S3
Toán
Ngữ Văn
Toán
Mỹ Thuật
STEM
S4
Anh Văn
Thể Dục
Toán
KN Sống
Toán
S4
KHTN Sinh
Tin Học
Toán
Ngữ Văn
STEM
S5
S5
C1
Ngữ Văn
STEM
Mỹ Thuật
KHXH Sử
GD ĐP
C1
Anh Văn
KHXH Sử
Toán
Thể Dục
Anh Văn
C2
Anh Văn
STEM
KHTN Sinh
KHTN Lý
Anh Văn
C2
Anh Văn
T.Anh-TC
Toán
Thể Dục
KHXH Sử
C3
KHXH Địa
Ngữ Văn
T.Anh-TC
Toán
Anh Văn
C3
Toán
T.Anh-TC
Anh Văn
GD ĐP
T.Anh-TC
C4
SHCN
KHTN Lý
Toán
Toán
KHXH CD
C4
SHCN
Nhạc
Anh Văn
KHTN Sinh
KHXH CD
C5
Chào cờ
C5
Chào cờ
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
6A6
- Lớp :
6A7
- Tên GVCN :
Trần Minh Tú (C.Ngh/N.Ăn)
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Anh Văn
CLB NK
Toán
Anh Văn
Toán
S1
STEM
T.Anh-TC
TrNgh-HNghiệp
Mỹ Thuật
Thể Dục
S2
Anh Văn
CLB NK
Toán
KN Sống
Toán
S2
STEM
T.Anh-TC
Toán
KHTN Lý
Thể Dục
S3
GD ĐP
STEM
Tin Học
Thể Dục
TrNgh-HNghiệp
S3
Ngữ Văn
KHTN Sinh
Toán
Anh Văn
KHTN Lý
S4
KHXH CD
STEM
C.Nghệ
Thể Dục
KHXH Sử
S4
Ngữ Văn
KN Sống
Tin Học
Anh Văn
T.Anh-TC
S5
S5
C1
KHTN Sinh
T.Anh-TC
Nhạc
Anh Văn
T.Anh-TC
C1
Anh Văn
Ngữ Văn
Toán
Toán
Toán
C2
Ngữ Văn
KHTN Sinh
Mỹ Thuật
Anh Văn
Ngữ Văn
C2
Ngữ Văn
KHXH Sử
KHTN Sinh
Toán
KHXH CD
C3
Ngữ Văn
Toán
KHXH Địa
KHTN Lý
Ngữ Văn
C3
C.Nghệ
CLB NK
Anh Văn
Nhạc
KHXH Địa
C4
SHCN
Toán
T.Anh-TC
KHXH Sử
KHTN Lý
C4
SHCN
CLB NK
Anh Văn
GD ĐP
KHXH Sử
C5
Chào cờ
C5
Chào cờ
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
6A8
- Lớp :
6A9
- Tên GVCN :
Trần Ngọc Mỹ Hiền
- Tên GVCN :
Hoàng Thị Lộng Ngọc
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Anh Văn
STEM
Thể Dục
Toán
KHXH Sử
S1
Ngữ Văn
KHXH CD
CLB NK
Thể Dục
KN Sống
S2
Anh Văn
STEM
Thể Dục
Toán
KN Sống
S2
Ngữ Văn
Nhạc
CLB NK
Thể Dục
Anh Văn
S3
KHTN Sinh
T.Anh-TC
CLB NK
Tin Học
Ngữ Văn
S3
T.Anh-TC
GD ĐP
Anh Văn
Toán
Anh Văn
S4
T.Anh-TC
T.Anh-TC
CLB NK
Mỹ Thuật
Ngữ Văn
S4
Anh Văn
KHTN Lý
Anh Văn
Ngữ Văn
TrNgh-HNghiệp
S5
S5
C1
Toán
KHTN Lý
Toán
KHTN Lý
Anh Văn
C1
KHTN Sinh
Toán
KHXH Sử
Toán
C.Nghệ
C2
Ngữ Văn
KHTN Sinh
Ngữ Văn
GD ĐP
C.Nghệ
C2
Tin Học
Toán
T.Anh-TC
Toán
Mỹ Thuật
C3
Anh Văn
KHXH CD
Nhạc
Toán
TrNgh-HNghiệp
C3
KHXH Địa
STEM
Toán
KHTN Lý
KHXH Sử
C4
SHCN
KHXH Sử
Anh Văn
Toán
KHXH Địa
C4
SHCN
STEM
KHTN Sinh
Ngữ Văn
T.Anh-TC
C5
Chào cờ
C5
Chào cờ
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
6TH1
- Lớp :
6TH2
- Tên GVCN :
Trần Thị Minh Hiếu
- Tên GVCN :
Trần Thái Sơn
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Thể Dục
STEM
CLB NK
TrNgh-HNghiệp
S1
TrNgh-HNghiệp
Tin Học
CLB NK
Ngữ Văn
S2
T.Anh-TH
Thể Dục
STEM
CLB NK
C.Nghệ
S2
T.Anh-TH
KN Sống
GD ĐP
CLB NK
Ngữ Văn
S3
T.Anh-TH
Toán
T.Anh-TH
Anh Văn
GD ĐP
S3
T.Anh-TH
Thể Dục
T.Anh-TH
STEM
Anh Văn
S4
T.Anh-TH
Toán
T.Anh-TH
Anh Văn
KN Sống
S4
T.Anh-TH
Thể Dục
T.Anh-TH
STEM
KHXH Địa
S5
S5
C1
KHXH Sử
KHTN Sinh
T.Anh-TH
Toán
Ngữ Văn
C1
Ngữ Văn
KHXH CD
T.Anh-TH
Toán
Toán
C2
KHTN Sinh
Anh Văn
T.Anh-TH
Toán
Ngữ Văn
C2
KHXH Sử
Anh Văn
T.Anh-TH
Toán
Toán
C3
Toán
Ngữ Văn
T.Anh-TH
KHXH CD
KHTN Lý
C3
KHTN Sinh
Anh Văn
T.Anh-TH
KHTN Sinh
Mỹ Thuật
C4
SHCN
Ngữ Văn
KHXH Địa
KHTN Lý
Mỹ Thuật
C4
SHCN
Toán
KHXH Sử
Nhạc
KHTN Lý
C5
Chào cờ
Tin Học
KHXH Sử
Nhạc
C5
Chào cờ
KHTN Lý
Ngữ Văn
C.Nghệ
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
6TH3
- Lớp :
6TH4
- Tên GVCN :
Vũ Duy Đăng
- Tên GVCN :
Nguyễn T. P. Hồng (TD/QP)
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
KHTN Sinh
STEM
Anh Văn
Thể Dục
S1
KHXH Địa
Toán
STEM
CLB NK
S2
T.Anh-TH
Tin Học
STEM
Anh Văn
Thể Dục
S2
T.Anh-TH
TrNgh-HNghiệp
Tin Học
STEM
CLB NK
S3
T.Anh-TH
TrNgh-HNghiệp
KN Sống
T.Anh-TH
Toán
S3
T.Anh-TH
Ngữ Văn
GD ĐP
T.Anh-TH
Thể Dục
S4
T.Anh-TH
C.Nghệ
Ngữ Văn
T.Anh-TH
Toán
S4
T.Anh-TH
Ngữ Văn
KN Sống
T.Anh-TH
Thể Dục
S5
S5
C1
Toán
Nhạc
KHTN Sinh
Anh Văn
T.Anh-TH
C1
KHXH Sử
KHXH Sử
Nhạc
Toán
T.Anh-TH
C2
KHXH Sử
Toán
GD ĐP
Ngữ Văn
T.Anh-TH
C2
KHTN Sinh
KHXH CD
Toán
Toán
T.Anh-TH
C3
Ngữ Văn
KHTN Lý
KHXH Địa
Ngữ Văn
T.Anh-TH
C3
Ngữ Văn
Anh Văn
Toán
Anh Văn
T.Anh-TH
C4
SHCN
KHXH CD
Mỹ Thuật
KHTN Lý
CLB NK
C4
SHCN
Mỹ Thuật
Ngữ Văn
Anh Văn
C.Nghệ
C5
Chào cờ
Toán
KHXH Sử
CLB NK
C5
Chào cờ
KHTN Sinh
KHTN Lý
KHTN Lý
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NH: 2021 - 2022 (Từ 28/3/2022)
- Lớp :
12XH
- Tên GVCN :
#N/A
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
KHXH Sử
S2
KHXH Sử
S3
KHXH Địa
S4
KHXH Địa
S5
C1
KHXH CD
C2
KHXH CD
C3
C4
C5